6. maalis, 2017

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN TASA-ARVO ON MYÖS TULEVAISUUDEN RIIHIMÄEN VETOVOIMATEKIJÄ

Riihimäen kaupunki, johtajansa johdolla, rakentaa parhaillaan strategiaa tulevaisuuden Riihimäkeä varten. Strategian valmistelutyöhön on otettu ansiokkaasti mukaan järjestöt, yritykset sekä kaikki kuntalaiset, joille kaikille on varattu mahdollisuus esittää mielipiteitään ja ehdotuksia strategian pohjaksi. Tällainen osallistava toiminta on mahtava piristysruiske kaupungissamme. Yhdessä mietimme niitä vetovoimatekijöitä, joilla kaupunkimme säilyy elinvoimaisena myös tulevaisuudessa. Tuon tähän keskusteluun nyt yhden uuden näkökulman.

Koko Suomea ajatellen on viime aikoina eriarvoisuus kasvanut maassamme. Sanotaan että köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat entistä nopeammalla tahdilla. Tuloerot suurenevat. Tämä suuntaus tuo mukanaan suurempia ongelmia. Terveyserot kasvavat samaa tahtia kuin kuilu rikkaiden ja köyhien välillä. Tähän olisi puututtava hyvissä ajoin, sillä terveyserojen kasvamisen seurauksia on vaikeaa ja erittäin kallista korjata myöhemmin. On siis puututtava nyt eriarvoisuuden kasvuun, ennen kuin on myöhäistä. Erot lapsuuden elinolosuhteissa luovat pohjaa aikuisiässä ilmeneville terveyseroille. Miksi eroja on syytä kaventaa? Luettelonomaisesti voin esittää syitä: kansanterveys kohenee, kustannukset vähenevät, palvelut saadaan turvattua, työllisyysaste nousee, erot eivät ole eettisesti hyväksyttäviä, yhteiskuntarauha turvautuu, valtio ja kunnat ovat sitoutuneet erojen kaventamiseen mm. lainsäädännön kautta.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen säästää silkkaa rahaa. On helppoa kuvata eri palvelujen yksikkökustannuksia mutta todella vaikeaa esittää ennaltaehkäisevien toimien tuomia säästöjä. Kuitenkin pitkänäköinen politiikan teko ja ennaltaehkäisevien sekä eriarvoisuutta kaventavien päätösten tekeminen on viisasta tulevaisuuden kannalta. Kun vertaillaan kustannuksia ehkäisevän ja korjaavan työn välillä on pohdittava voidaanko ehkäisevän työn olettaa vähentävän raskaan korjaavan työn tarvetta. Kyllä voidaan ja tässä muutama esimerkki: Päihdetyössä yhden henkilön kuukauden tehohoito vastaa kahden ehkäisevän työn tekijän vuosipalkkaa, Lastensuojelun ehkäisevässä työssä hinta 6-25 kertaa pienempi kuin jos lapsi joudutaan ottamana huostaan, yksi liukueste seniorin kenkiin maksaa muutaman kympin kun uusi lonkka maksaa 15 000 euroa. On siis puututtava ennaltaehkäisevästi, ettei tarvitse mennä kalliisiin korjaavin toimenpiteisiin.

Mitä kunnassa ja erityisesti Riihimäellä voidaan tehdä tulo- ja terveyserojen kaventamiseksi. Kunnille tulee jäämään maakunta- ja sote- uudistusten jälkeenkin vastuu kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Se tulee olemaan myös maakuntien tehtävä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu ja saatavuus ovat maakunnan vastuulla mutta ennalta ehkäisevä ja terveyttä edistävä työ jää kuntien vastuulle. On siis paikallisesti tehtävä sellaisia kauaskantoisia päätöksiä, jotka tukevat kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia mutta myös samalla vähentävät terveyseroja kunnassa. Näin turvataan myös kunnan elinvoimaisuus. Kunnan on seurattava tarkasti kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä ja puututtava ennakoivasti havaittuihin ongelmiin. Pienemmät terveys- ja hyvinvointierot vähentävät lisäpalveluiden tarvetta sekä kunnan menoja. Terve ja hyvinvoiva kunta houkuttelee myös uusia asukkaita ja yrityksiä kuntaan. Kunnassa pystytään nyt ja tulevaisuudessa parantamaan niiden ryhmien terveyttä, joissa monenlaiset ongelmat ovat yleisiä. Kunnassa voidaan vaikuttaa elinympäristöön, elinoloihin, perheiden hyvinvointiin, terveyttä edistäviin elintapoihin sekä palvelujärjestelmän toimivuuteen, laatuun ja saatavuuteen.

Nyt kun valitaan uusi valtuusto Riihimäelle, sekä otetaan huomioon valtakunnallisten uudistusten vaikutus Riihimäkeen, on mielestäni äärimmäisen tärkeää saada kaikki toimijat, joihin lasken kuuluvaksi luottamusmiesten lisäksi virkamiehet, kolmannen sektorin toimijat, seurat, kulttuuritoimijat, yritykset ja kansalaiset, mukaan pohtimaan Riihimäen tulevaisuuden strategiaan sellaisia toimia ja ajatuksia, joilla luodaan elinvoimaa, kavennetaan eriarvoisuutta ja terveyseroja sekä luodaan kuntalaisille hyvinvointia. Näin taataan elinvoimainen Riihimäki tulevaisuudessa ja tehdään yhdessä Riihimäestä vetovoimainen kaupunki, joka suorastaan imee uusia asukkaita sekä yrityksiä Riihimäelle.