13. loka, 2020

TOIMIVA PERHEKESKUS VÄHENTÄÄ RASKAIDEN PALVELUJEN TARVETTA

Riihimäellä on vihdoin vuosien odottelun jälkeen saatu Perhekeskus konsepti toimintaan. Tämä verkostomainen työskentely eri hallinnonalojen kesken pitäisi tuottaa varhaisen puuttumisen lisääntymistä lasten, nuorten ja perheiden ongelmiin. Eri asiantuntijat ovat vakuuttuneet varhaisen intervention merkityksestä nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Mitä aikaisemmin ongelmat havaitaan sitä kevyemmillä ja inhimillisesti ajatellen paremmilla palveluilla niihin voidaan vaikuttaa. Lapsen ja perheiden tilanne onkin otettava suurennuslasin alle aina äitiysneuvolasta lähtien. Mikäli yksikin lapsi saadaan siirrettyä sivuun syrjäytymisen tieltä, on toiminta maksanut itsensä takaisin. Tämän lisäksi lapsi ja hänen perheensä saa varhaisen tuen avulla rikkaamman elämän.

Perhekeskuksen toiminnan tarkoituksena on antaa perheelle varhain tarjottava tuki, hoito ja kuntoutus, jotka vähentävät ongelmien vaikeutumista ja korjaavien palvelujen tarvetta. Lapset ja vanhemmat saavat tarpeidensa mukaista apua aikaisempaa nopeammin, kohdennetummin ja koordinoidummin. Palvelujen saavutettavuus paranee, kun perhe ohjautuu oikealle työntekijälle viiveettä. Asiakkaiden palvelukokemukset parantuvat, kun tukea ja apua tarvitsevat perheet tulevat tunnistetuiksi ja autetuiksi. Perhekeskustoimintamallin mukainen toiminta näkyy taloudellisina ja hyvinvoinnin hyötyinä, kun painopistettä siirretään varhaisempaan tukeen ja hoitoon. Lapsiperheitä ja vanhemmuutta tukemalla voidaan neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa tehdä merkittävää terveyttä edistävää ja häiriöitä ehkäisevää työtä yhdessä eri viranomaisten kesken, nostamalla lapsi ja perhe keskiöön ja unohtamalla organisaation etu.

Päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisy sekä varhaisempi havaitseminen ja hoito on keskeinen haaste myös Riihimäellä. Alkoholi on edelleen pääpäihteenä suurimmalla osalla päihdeongelmaisilla ihmisillä. Kuitenkin esimerkiksi poliisin tietoon tulleissa päihtyneinä tehdyissä rikoksissa Riihimäellä huumautuneena tehdyt rikokset ovat yleisempiä kuin alkoholin vaikutuksen alaisena. Nuorten keskuudessa huumausaineet ja etenkin lääkkeet ovat syrjäyttämässä alkoholin pääpäihteenä. Tämä on todella huolestuttava suuntaus. Sekakäyttö on paitsi hengenvaarallista myös muilta seurauksiltaan äärimmäisen tuhoisaa. Nuorten on helpompi saada huumausaineita ja lääkkeitä kuin alkoholia. Vuoden 2019 Kouluterveyskyselyssä puolet Riihimäen 8.ja 9.luokkalaisista lapsista vastasi, että huumausaineita on Riihimäellä helppo hankkia. Ammattikoulun opiskelijoista luku oli 70 %. Avain nuorten päihde- ja mielenterveysongelmien vähentämiseen on mielestäni panostaminen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Tässä asiassa perhekeskus on tärkeässä roolissa.

Marinin hallituksen sote-uudistus esitys lähtee perus- ja ennaltaehkäisevien palvelujen parantamisesta. Toimiva perhekeskus on juuri sitä. Tarvitaan riittävästi resurssointia, jämäkkää johtamista ja palvelun markkinointia, jotta perhekeskus pystyy sille suunnitellun toiminnan tehokkaasti tuottamaan. Eri hallinonalojen verkostomainen yhteistyö luo haasteita ja uuden työskentelytavan omaksuminen ilman selkeää johtamista on hankalaa. Siksi on kaikkien riihimäkeläisten lasten, nuorten ja perheiden etu, jos perhekeskus saadaan toimimaan. Neuvola, varhaiskasvatus, perus- ja toisen asteenopetus, poliisin Ankkuri-tiimi, Ohjaamo ja kaupungin nuorisotoimi, sosiaalityö ja Nuppi sekä terveyskeskus sekä sairaanhoitopiiri yhdessä toimien lapsen etu edellä takaa parhaan lopputuloksen.