4. tammi, 2022

VAIN TODELLINEN SOTE-PALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN HILLITSEE KUSTANNUKSIA

Yksi merkittävin tavoite sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiselle on palveluiden integraatio. Sosiaalipalveluiden sovittaminen yhteen terveyspalveluiden kanssa ja perusterveydenhuollon yhteensovittaminen erikoissairaanhoidon kanssa. Tätä kehitystä varten on aloitettu Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma. Ohjelman ylevissä tavoitteissa tähdätään yhdenvertaiseen palveluiden saatavuuteen, vaikuttavuuden lisäämiseen sekä painopisteen siirtämiseen raskaista korjaavista palveluista ennakoivaan työhön. Toteutuessaan tavoitteet johtavat kustannusten nousun hillintään. Tulevaisuudessa saamme perustason sosiaali- ja terveyspalvelut yhdeltä luukulta moniammatillisten tiimien toimesta nopeammin ja tehokkaammin. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma on osa sote-uudistusta ja siihen on valtion toimesta osoitettu 70 miljoonaa euroa rahaa.

Kanta-Hämeessä toimeen on tartuttu rivakasti ja syytä onkin, sillä olemme antaneet etumatkaa muille maakunnille, kun emme lähteneet aikanaan valmistelemaan vapaaehtoista maakunnallista sote-palveluiden yhteensovittamista. Valtio on myöntänyt Kanta-Hämeelle 5,3 miljoonaa euroa avustusta Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman toteuttamiseksi. Työtä tehdään tällä hetkellä Hämeen liiton toimesta ja vuoden 2023 alusta toteutuksesta vastaa hyvinvointialue. Elinkaarimallia mukaillen on palvelut jaettu lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, työikäisten sosiaalipalveluihin sekä ikääntyvien palveluihin. Näiden lisäksi päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä perusterveydenhuolto ovat Kanta-Hämeen kehityskohteet. Yhtenä esimerkkinä voisi nostaa maakunnallisen Perhekeskuksen pystyttämisen alueellemme.

Käytännössä ohjelma toteuttaa sote-uudistuksen tavoitteitta ja tuo parempia sekä laadukkaampia palveluita tarjolle. Tulevan aluevaltuuston tehtäväksi jää valvoa, että ohjelman mukanaan tuomat uudet, hyvät käytänteet tulevat myös koko alueella käyttöön. Onkin järkevää, että valtuusto ottaa huomioon sote-keskusten palvelurakenteen luodessaan uutta hallintosääntöä hyvinvointialueelle. Palveluiden yhteensovittaminen ei saa olla pelkästään terveydenhuoltoa koskevaa yhteensovittamista vaan on alusta alkaen integroitava sosiaalipalvelut mukaan perustasolla annettaviin palveluihin. Asiakasta on pystyttävä katsomaan kokonaisuutena ja yhden yhteydenoton perusteella on voitava vastata kaikkiin esiin nousseisiin ongelmiin. Vain näin voidaan sote-kustannuksia suitsia tulevaisuudessa ja hoitaa ihmistä perustasolla paremmin, jotta vältetään kalliit ja raskaat erikoistason palvelut. Tämä vaatii uutta ajattelua tuleville hyvinvointialueen valtuutetuille ja viisautta nähdä hyvinvointi kokonaisuutena.